Rozwój mowy u dziecka – jak przebiega, co powinno niepokoić.

W naszym Punkcie Przedszkolnym Zielony Dzwoneczek współpracujemy ze specjalistami od logopedii, rozwoju mowy czy muzykoterapii. Wszystkie te zajęcia mają na celu poprawienie rozwoju mowy. Warto wiedzieć jak powinien wyglądać harmonijny przebieg rozwoju artykulacji, aby jak najszybciej wyłapać braki i rozpocząć…

Czym jest komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC PIKTOGRAMY

W powszechnym przekonaniu osób spoza środowiska logopedycznego, różnorodne metody terapii logopedycznej dotyczą tylko mowy dźwiękowej. Tymczasem coraz częściej logopedia nie koncentruje się tylko i wyłącznie na mowie fonicznej. Czasami zaburzenia układu nerwowego, porażenia lub/i niedowłady, zaburzenia rozwoju intelektualnego u dzieci…

Co to Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Umie­jęt­no­ści spo­łeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Można się nawet poku­sić o stwier­dze­nie, że nie ma takiej dzie­dziny życia, w któ­rej nie są przy­datne. Osoby o wyso­kich kom­pe­ten­cjach spo­łecz­nych lepiej radzą sobie w związ­kach mał­żeń­skich, nawią­zują trwal­sze przy­jaź­nie i…

1 4 5 6