Dla dzieci z WWR Szczecin – opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z  orzeczenie o kształceniu specjalnym(autyzm, zespół Aspergera, afazja motoryczna, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie, słaby wzrok, słaby słuch), Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek jest BEZPŁATNE

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Jest to także prowadzenie działań przygotowujących rodziców do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z opracowanym indywidualnym programem wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka, a także kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami i specjalistami uczestniczącymi w zajęciach WWR. Zakres WWR może dotyczyć : rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka, stymulacji polisensorycznej, usprawniania funkcji wzrokowych i słuchowych, umiejętności funkcjonowania w środowisku, komunikacji z otoczeniem.

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

Przedszkole dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi)lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi); psycholog, logopeda i inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Do zadań zespołu należy w szczególności: ustalenie kierunku i harmonogramu działań; opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Rekrutacja

511 02 35 71
biuro@zielonydzwoneczek.pl

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Updated on 2018-09-04T12:25:35+00:00, by bartoszmatenko.