Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola Zielony/Jagodowy Dzwoneczek w trakcie prowadzonych  zajęć opiekuńczo – wychowawczych od dnia 25.05.2020

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, rodziców oraz pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w niej zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 

Sposób organizowania opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze w grupach prowadzone są przez stały personel.
 3. Minimalna przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza niż 4 metry kwadratowe na osobę (uczniów i nauczycieli).
 4. W sali, w której przebywają dzieci nie ma przedmiotów i sprzętów trudnych do dezynfekcji lub prania.
 5. Zakazuje się przynoszenia i wynoszenia zabawek i sprzętów do i z przedszkola.
 6. W razie potrzeby prosimy o przyniesienie odzieży na zmianę.
 7. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Personel kuchenny nie ma kontaktu z dziećmi.
 9. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 10. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami. Przypominamy o aktualizacji danych osobowych, numerów osobowych, upoważnień do odbioru dzieci.
 11. W przypadku niepokojących objawów choroby, dziecko jest odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzic niezwłocznie o tym informowany w celu pilnego odbioru dziecka.
 12. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola, w tym szczególnie spacerów lub wycieczek.

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Dziecko, do placówki jest przyprowadzane przez jedną osobę.
 2. Dzieci przyprowadzane do przedszkola są odbierane przez personel przedszkola przed wejściem do placówki.
 3. Przed wejściem do placówki, dziecku mierzona jest temperatura za pomocą termometru laserowego.
 4. W przypadku wystąpienia temperatury, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka z placówki.
 5. Pracownik dyżurujący dba o to, żeby dziecko po przyjściu do placówki umyło ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 6. Opuszczając placówkę dziecko przekazywane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przed wejściem do przedszkola.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do placówki, jest obowiązek dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Zostaje zwiększona częstotliwość mycia rąk przez dzieci.
 3. Zostaje zwiększona częstotliwość dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
 4. Zostaje zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet.

 

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia wprowadzamy szczególne zasady ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego wyznaczonych, a po każdym posiłku powierzchnie są dezynfekowane a naczynia wyparzane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 

 1. Do pracy przychodzą osoby zdrowe. Przy wejściu do placówki, personelowi sprawdzana jest temperatura.
 2. W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów.

covid-19

Updated on 2020-05-22T13:33:30+00:00, by bartoszmatenko.